معنی کلمه غنی با در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنی با. [ غ َ نی ی ُ بِل ْ لاه ] (اِخ ) (الَ ...) محمد خامس هشتمین از ملوک بنی نصر (755 - 760 هَ . ق .). زرکلی گوید: محمدبن یوسف ابی الحجاج بن اسماعیل . وی از پادشاهان دولت بنی نصربن احمر در اندلس بود. به سال 755 هَ . ق . به پادشاهی رسید و لسان الدین بن خطیب را به وزارت گماشت . الغنی باللّه برادری به نام اسماعیل داشت . گروهی از مردم غرناطه بر وی گرد آمدند و او را بسلطنت برداشته غنی را برکنار کردند و لسان الدین را نیز به زندان انداختند. پس از آن غنی به سال 671 هَ . ق . به وادی آش و از آنجا به تونس رفت و مدتی نزد پادشاه آنجا ابوسالم مرینی ماند، سپس به شفاعت او، لسان الدین آزاد شد. به سال 763 هَ . ق . فرصتی برای غنی دست داد و به غرناطه آمد و کار حکومت را به دست گرفت و لسان الدین نیز به وزارت بازگشت ، و پادشاهی او توسعه یافت و همه ٔ بلاد مغرب زیر تصرف او آمد. غنی حازم و داهی بود و به سال 763 هَ . ق . درگذشت . (از اعلام زرکلی ج 3 ص 1006).