معنی کلمه الغاء کردن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الغاء کردن . [ اِ ک َ دَ ] (مص مرکب )باطل کردن . بی بهره ساختن . رجوع به الغا کردن شود.