معنی کلمه پلمرده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلمرده . [ پ َ ل َ م ُ دَ / دِ ] (ص مرکب ) پژمرده و افسرده . (آنندراج ). فسرده از سرما (زنبور).