معنی کلمه لکدیب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکدیب . [ ل َ ک ِ ] (اِخ ) لک . نام مجمعالجزائری در بحر عمان واقع در سیصدهزارگزی ساحل جنوب غربی از هندوستان . میان ده دقیقه و 14 ثانیه عرض شمالی و 20 دقیقه و 69 ثانیه یا 40 دقیقه و 71 ثانیه طول شرقی و از ده جزیره ٔ بزرگ و بسیاری جزایر کوچک تشکیل یافته و به دو بخش شمالی و جنوبی تقسیم میشود. اسامی جزایر بزرگ و مقدار نفوس آنها: بخش شمالی 1) آمیلی (امین دیب ) 2189 سکنه . 2) چتلت 562 سکنه . 3) کدمت 208 سکنه . 4) کلتان 766 سکنه . 5) بیتره بی سکنه . بخش جنوبی 1) آغاتی (اکتی ) 1290 سکنه . 2) کوارتی 2016سکنه . 3) انتروت 2635 سکنه . 4) کلبنی (قالپنی ) 1029 سکنه . 5) سوهلی بی سکنه . بحرپیمایان عرب از زمانهای قدیم به این جزائر آمد و رفت داشته اند. سیاح معروف ابن بطوطه مدتی در آنجاها اقامت گزیده و به نام جزائر لک در سیاحت نامه ٔ خود یادکرده است . رجوع به قاموس الاعلام ترکی شود.