معنی کلمه غنی شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
غنی شدن . [ غ َ ش ُ دَ ](مص مرکب ) توانگر و بی نیاز شدن . رجوع به غنی شود.