معنی کلمه لکد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکد. [ ل َ ] (ع مص ) به دست زدن کسی را.

دور کردن کسی را.

راندن (منتهی الارب ).

خود را به روی کسی یا چیزی افکندن . (دزی ).