معنی کلمه فزائیدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فزائیدن . [ ف َدَ ] (مص ) افزودن . فزاییدن . رجوع به فزاییدن شود.