معنی کلمه پلکیدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلکیدگی . [ پ َ ل َ دَ / دِ ] (حامص ) حالت و چگونگی پلکیده . رجوع به پلکیده شود.