معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) صالح بن موسی احمر. راوی بود. وی از عبداﷲبن مبارک روایت کرد و محمدبن زیادبن معروف و احمدبن یوسف بحیری از او روایت دارند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 191).