معنی کلمه الخالق در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الخالق . [ اَ ل ُ ] (ترکی ، اِ) کلمه ٔ ترکی است بمعنی پوشاک معروف که زیر قبا پوشند. (از غیاث اللغات ) (از آنندراج ). در تداول مردم آذربایجان اَرخالِق یا آرخالق لباسی که از زیر پوشند برای دفع سرما، و به بچه نیز پوشانند. در تداول مردم گناباد خراسان اَرخارُق نوعی جبه است . و رجوع به ارخالق شود.