معنی کلمه رزدان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رزدان . [ رَ ] (اِخ ) یا روذان . نام محلی بوده در سیستان . و بنابه نوشته ٔ اصطخری (صص 238 - 248) و شرح شادروان بهار در حاشیه ٔ ص 30 تاریخ سیستان باید روذان باشد. رجوع به دو مأخذ بالا شود.