معنی کلمه گلاویز شدن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلاویز شدن . [ گ َ ش ُ دَ ] (مص مرکب ) دست به یقه شدن . دست به گریبان شدن با کسی . درآویختن با کسی . رجوع به گل آویز شود.