معنی کلمه الج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الج . [ اَ ] (ص ، اِ) مردم صاحب غرور و متکبر را گویند. (برهان ) (هفت قلزم ).

(اِ) خرامیدن بناز و تنعم را نیز گفته اند. (برهان ).