معنی کلمه ولی آباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولی آباد. [ وَ ] (اِخ ) دهی است از بخش شهداد شهرستان کرمان در 22 کیلومتری شمال خاوری شهداد و 5 کیلومتری باختر راه مالرو کشیت به خراسان . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).