معنی کلمه فریکنار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریکنار. [ ](اِخ ) نام یکی از نقاط ساحلی مازندران در نزدیکی فرح آباد بوده است . (از مازندران و استرآباد رابینو ترجمه ٔ فارسی ص 24، 25 و 52). رجوع به فریدونکنار شود.