معنی کلمه قرضمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرضمة. [ ق َ ض َ م َ ] (ع مص ) بریدن . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).

گرفتن . (منتهی الارب ): هو یقرضم کل شی ٔ؛ یأخذه . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).