معنی کلمه جائزوار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جائزوار. [ ءِزْ ] (ص مرکب ) ممکن : اگر چه هست نه چون هرچه هست جائز گشت اگر چه نیست نه چون هرچه نیست جائزوار. ناصرخسرو.