معنی کلمه هم سکه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم سکه . [ هََ س ِک ْ ک َ / ک ِ ] (ص مرکب ) هم تراز. برابر. هم ارزش : که بی سکه ای را چه یارا بود که هم سکه ٔ نام دارا بود؟ نظامی .