معنی کلمه هم سفره در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم سفره . [ هََ س ُ رَ / رِ ] (ص مرکب )دو کس که با هم طعام خورند. (آنندراج ) : بود هم سفره ای در آن راهش نیک خواهی به طبع بدخواهش . نظامی .