معنی کلمه پلسی لتور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلسی لتور. [ پْل ِ / پ ِ ل ِ ل ِ ] (اِخ ) قریه ای از ایالت «اندراِلوار» در شهرستان تور. اطلال کاخی که لوئی یازدهم ساخته و در آن بسال 1483م . وفات کرده است بدانجا برجای است .