معنی کلمه لکائی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لکائی . [ ل َ ] (ص نسبی ) منسوب به لکا.

سرخی . رنگ سرخ . چه گل سرخ را لکا گویند. (برهان ) : ور تو حکیمی بیار صحبت معقول زرد مکن پیش من رخان لکایی . ناصرخسرو.