معنی کلمه ولی دشت بیاضی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولی دشت بیاضی .[ وَ ی ِ دَ ت ِ ب َ ] (اِخ ) وی از شعرای معروف توابع قاین است ، و مولد وی به سبب سپیدی خاکش دشت بیاض نامیده شده است . در غزلسرایی طبعی متین دارد. از اوست : خوش آنکه با تو دهم شرح مشکل خود را به گریه افتم و خالی کنم دل خود را به دوری تو که یارب نصیب دشمن باد بدان رسیده که راضی کنم دل خود را. او لب از ننگ سوءالم نگشاید به سخن من بدین شاد که در فکر جواب است مرا. جز این چه شکوه توانم از آن ستمگر کرد که غیر در حق من هرچه گفت باور کرد. (مجمعالفصحاء ج 2 ص 50).