معنی کلمه پلستک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلستک . [ پ ِ ل ِ ت ُ ] (اِ) پرستوک باشد و آن پرنده ای است که در سقف خانه ها آشیان کند و به عربی خطاف گوید. (برهان قاطع). پرستک . (فرهنگ جهانگیری ). پرستو.