معنی کلمه سحارة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
سحارة. [ س ُ رَ ] (ع اِ) آنچه قصاب از گوسپند جدا سازد از شش و نای . (منتهی الارب ) (اقرب الموارد).

شش . (اقرب الموارد).