معنی کلمه رزان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
رزان . [ رَ ] (اِخ ) نام ناحیه ای بوده در کوههای غور میان هرات و بصره . ابوالفضل بیهقی گوید: و امیر از آنجا حرکت سوی ناحیت رزان کرد و مردم رزان چون خبر این حصار بدیشان رسیده بود بیشتری بگریخته بودند. (تاریخ بیهقی چ ادیب ص 111). و رجوع به ص 116 چ فیاض شود.