معنی کلمه الاروس در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
الاروس . [ اَ ] (اِخ ) این مرد در داستان بابلی بجای هوشنگ پیشدادی ایرانیان است که نخستین پادشاه بود و یا بجای کیومرث است که درشاهنامه نخستین خدیو خوانده شده است . (یسنا ص 95).