معنی کلمه حدیر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حدیر. [ ح ُ دَ ] (اِخ ) ابن کریب . نام ابوالزاهریه است . رجوع به این کلمه شود.