معنی کلمه لک زدگی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لک زدگی . [ ل َ زَ دَ / دِ ] (حامص مرکب ) حالت و چگونگی لک زده . صفت لک زده .