معنی کلمه پلخته در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پلخته . [ پ َ ل ِ ت َ / ت ِ / پ ِ ل َ ت َ / ت ِ ] (اِ) قالبی مشبک یا غربال گونه ای که از شاخه ٔ بید و مانند آن سازند و پنیر را روی آن نهندتا آب آن برود و آن را به اسپانیولی پلیتا گویند. رجوع شود به ذیل قوامیس عرب تألیف دزی ج 1 ص 109 س 1.