معنی کلمه طیفور در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
طیفور. [ طَ ] (اِخ ) پسر سلطان اولجایتو که در خردی نماند. (ذیل جامع التواریخ رشیدی ص 70، 71).