معنی کلمه لک بسر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لک بسر. [ ل َ ب ُ ] (ع اِ مرکب ) نوعی صمغ. (ذیل قوامیس العرب دُزی در کلمه ٔ لک ). رجوع به لک البسر شود.