معنی کلمه کجری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کجری . [ ] (هندی ، اِ) اسم هندی خراطین است . (تحفه ٔ حکیم مؤمن ). کرمهای سرخ که در زمین نمناک بهم رسد. (از تحفه ٔ حکیم مؤمن ذیل خراطین ).