معنی کلمه هم رکاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم رکاب . [ هََ رِ ] (ص مرکب ) دو تن که با هم سواری کنند وبه همراهی یکدیگر به راهی روند. همراه : معجز عنان کش سخن توست اگرچه دهر با هر فسرده ای به وفا هم رکاب شد. خاقانی . حیاتش با مسیحا هم رکاب است صبوحش تا قیامت در حساب است . نظامی .