معنی کلمه صنابحی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
صنابحی . [ ص ُ ب ِ ] (اِخ ) عبدالرحمان ابن عسیلة، تابعی است .رجوع به عیون الاخبار چ دارالکتب ج 2 ذیل ص 117 شود.