معنی کلمه فریصة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فریصة. [ ف َ ص َ ] (ع اِ) گوشت پاره ٔ شانه ٔ ستور که لرزان باشد و عام است . (از منتهی الارب ). گوشت پاره ٔ میان پهلو و شانه که پیوسته لرزان باشد. (از اقرب الموارد).

رگ گردن که بر گلو باشد. ج ، فریص ، فرائص .

دُبُر. (منتهی الارب ).

نوبة. (اقرب الموارد). ج ، فرائص ، فریص . (اقرب الموارد).