معنی کلمه زکانیة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زکانیة. [زَ نی ی َ ] (ع اِ) زکانة. رجوع به همین کلمه شود.