معنی کلمه کججانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کججانی . [ ک َ ج َ ] (اِخ ) خواجه شیخ کجج کججانی . یکی از علمای تبریز و معاصر شاه شجاع بود. چون شاه شجاع در سنه ٔ 707 هَ . ق . به تبریز رفت ، خواجه با سادات و قضات و موالی و اهالی و اشراف و اعیان به خدمت شاه شجاع آمد. ادوارد براون در کتاب از سعدی تا جامی نام او را کجحانی آورده است . رجوع به تاریخ عصر حافظ ج 1 ص 299 و از سعدی تا جامی ص 293 و رجال حبیب السیر ص 82 شود.