معنی کلمه تجلی صفاتی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
تجلی صفاتی . [ ت َ ج َل ْ لی ِ ص ِ ] (ترکیب وصفی ، اِ مرکب ) مقابل تجلی ذاتی . جرجانی آرد: تجلی الصفاتی ؛ مایکون مبدؤه صفة من الصفات من حیث تعینها و امتیازها عن الذات . (تعریفات ). و رجوع به تجلی و تجلی ذاتی شود.