معنی کلمه قرص در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرص . [ ق َ رَ ] (ع مص ) پیوسته داوری کردن در حسب .

همیشگی نمودن بر غیبت . (منتهی الارب ).