معنی کلمه ظهرنویسی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهرنویسی . [ ظَ ن ِ ](حامص مرکب ) پشت نویسی .