معنی کلمه گلاب پاچ در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلاب پاچ . [ گ ُ ] (نف مرکب ) رجوع به گلاب پاش شود.