معنی کلمه گلاب گرفتن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گلاب گرفتن . [ گ ُ گ ِ رِ ت َ ] (مص مرکب ) گرفتن گلاب از گل . گلاب کشیدن . و رجوع به گلاب کشیدن شود.