معنی کلمه ظهرکوک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ظهرکوک . [ ظُ ] (ص مرکب ) ساعتی که ظهر به ظهر کوک کنند، یعنی اول روز را از ظهر گیرند نه از طلوع آفتاب .