معنی کلمه کج معامله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کج معامله . [ ک َ م ُ م َ ل َ / ل ِ ] (ص مرکب ) آنکه در داد و ستد راست و درست نباشد. بدمعامله . (فرهنگ فارسی معین ).کج بیع. کج باز. (مجموعه ٔ مترادفات ص 61).

بدرفتار. بدروش . (فرهنگ فارسی معین ) : ز کج معامله امید خیر نتوان داشت سپهر کار کسی را به مدعا نکند. محسن تأثیر (از آنندراج ).