معنی کلمه هم خوی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هم خوی . [ هََ ] (ص مرکب ) هم خصلت و هم طبع. (انجمن آرا). هم خو.