معنی کلمه ولم پائین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ولم پائین . [ وَ ل َ ] (اِخ ) دهی است از دهستان هرازپی بخش مرکزی شهرستان آمل . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 3).