معنی کلمه گاو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاو. (اِ) از پیمانه ها معادل دوپرثنها (پرسنگ ). (ایران باستان ص 1498).