معنی کلمه قرزحلة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قرزحلة. [ ق ِ زَ ل َ ] (ع اِ) چوبی است به اندازه ٔ یک گز شبیه چوب دستی . (منتهی الارب ) (از اقرب الموارد).

(ص ) زن پست بالا. (منتهی الارب ). زن کوتاه بالا. (از اقرب الموارد).