معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) بحیربن ابوبحیر. رجوع به تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 128 شود.