معنی کلمه جرجانی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جرجانی . [ ج ُ ] (اِخ ) اسماعیل بن فضل مکنی به ابوابراهیم ، قاضی جرجان بود. او از یحیی بن عقبةبن ابوالعیزار و اسماعیل بن جعفر و سفیان بن عیینة روایت کند و سعیدبن یزید جرجانی و عمران بن موسی و محمدبن احمدبن شیرین از وی روایت دارند. (از تاریخ جرجان ابوالقاسم سهمی ص 102).